0004. Substàncies Pures. Elements i compostos. Mescles. Taula 2