0006 Magnituds físiques. Unitats bàsiques de mesura. Taula